รัตน์เลิศลบ อ. ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 37–47, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/154962. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.