ฉัตรเท ศ. การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 92–100, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/162944. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.