สุขศิริ ว. บทบาทผู้นำชุมชนกับการธำรงอัตลักษณ์ประเพณีแห่ดาวบ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 17–31, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175181. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.