พวงแก้ว ภ. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 49–59, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175418. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.