ยังสามารถ พ. บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 60–67, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175423. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.