เฮงชัยโย จ. ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 40–48, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175428. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.