ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) พ. ณ. ท่าไม...ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 8–16, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175823. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.