อุชุจาโร พ. วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 34–41, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/177808. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.