โลกานุวัตรเสถียร ว. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 71–80, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/182649. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.