ลาเทศ อ. การใช้รูปแบบการสอนเอสเอวีไอ (SAVI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟัง และอ่านคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 48–54, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/183967. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.