เสวกวิ อ. การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 88–93, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/183981. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.