มะรือสะ อ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–8, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/184080. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.