ตุ้ยทัง น. .-. แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 32–39, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/196899. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.