ชัยสมภาร พ. เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 95–101, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240061. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.