KORREE, K. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 55–66, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240648. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.