โฆสิตวํโส (ชัยวงศ์) พ. ศึกษากระบวนการฝึกอบรมพระนวกะตามหลักวัตร 14 ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 8–14, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/244605. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.