สถิตปรีชาโรจน์ ป. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา (พ.ศ. 2559-2560). มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 77–85, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/244615. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.