ลิ่มมังกูร จ.; ประสมสุข ธ. การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ . มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 95–104, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/245709. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.