ลิ่มมังกูร จ.; บุญมาภิ ท. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 5 ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 77–87, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/245710. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.