ทับแอน น. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 88–94, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246397. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.