กองจันทร์ อ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้วันหยุดราชการที่สำคัญและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 48–57, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246609. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.