ใจฉลาด น.; นาตัน จ. .; เวชญาลักษณ์ ณ. .; นาคอ้าย น. .; วังศรีคูณ อ. การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 9–18, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248281. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.