ล๊อตเยอร์ ด.; ราชแพทยาคม จ. .; สมิตานนท์ พ. คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 35–46, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248856. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.