ราชฟู โ.; ราชแพทยาคม จ. .; อุดมวิศวกุล น. . การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 57–68, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/250440. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.