วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พ. .; พรมดี ท.; จิรธมฺโม พ. . การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 80–87, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/251438. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.