สุพฺรหฺมปญฺโญ พ.; (บุญช่วย ดูใจ) พ. . วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 105–113, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/253277. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.