นามประดิษฐ์ อ.; พุทธประเสริฐ ช.; ยงค์กมล ส. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 112–121, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/259209. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.