ใจขวาง ช.; ทิพยเกษร ส. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 83–96, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/260004. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.