ทองแท้ พ.; วิชลัย อ. ประสิทธิผลของเทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอล-พลัส (KWL-Plus) ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร). มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 11–22, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264741. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.