วงศ์ณาศรี ป.; พรมจักร์ ว.; (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พ. นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 104–111, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264796. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.