กันทะใจ รุจิเรข. 2018. “การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา 7 (1):1-10. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/145920.