ก้อนแก้ว พรพิมล. 2018. “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา 7 (2):9-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/152851.