รัตน์เลิศลบ อรรถวิทย์. 2018. “ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”. มมร วิชาการล้านนา 7 (2):37-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/154962.