ฉัตรเท ศิวาพัชร์. 2019. “การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):92-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/162944.