สุขศิริ วิชิต. 2019. “บทบาทผู้นำชุมชนกับการธำรงอัตลักษณ์ประเพณีแห่ดาวบ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):17-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175181.