พวงแก้ว ภูเบศ. 2019. “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):49-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175418.