ยังสามารถ พระบุญช่วย. 2019. “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):60-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175423.