เฮงชัยโย จิตรลดา. 2019. “ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):40-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175428.