ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) พระดร. ณัฏฐวัฒน์. 2019. “ท่าไม. ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?”. มมร วิชาการล้านนา 8 (1):8-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175823.