อุชุจาโร พระนิติพัฒน์. 2020. “วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์”. มมร วิชาการล้านนา 8 (2):34-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/177808.