ลาเทศ อินทุอร. 2020. “การใช้รูปแบบการสอนเอสเอวีไอ (SAVI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟัง และอ่านคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา”. มมร วิชาการล้านนา 9 (1):48-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/183967.