เสวกวิ อุษาพร. 2020. “การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”. มมร วิชาการล้านนา 8 (2):88-93. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/183981.