มะรือสะ อนุมัติ. 2020. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร”. มมร วิชาการล้านนา 8 (2):1-8. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/184080.