ตุ้ยทัง นาวสาวกิตติยา -. 2020. “แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”. มมร วิชาการล้านนา 9 (1):32-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/196899.