ชัยสมภาร พระมหารังสรรค์. 2020. “เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท”. มมร วิชาการล้านนา 9 (1):95-101. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240061.