Korree, Kart. 2020. “รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. มมร วิชาการล้านนา 9 (1):55-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240648.