Rawengwan, Wimolporn. 2020. “การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน โดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้”. มมร วิชาการล้านนา 9 (2):33-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240650.