โฆสิตวํโส (ชัยวงศ์) พระปลัดณัฐยุทธ์. 2020. “ศึกษากระบวนการฝึกอบรมพระนวกะตามหลักวัตร 14 ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี”. มมร วิชาการล้านนา 9 (2):8-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/244605.