ลิ่มมังกูร จักรพันธ์, และ ประสมสุข ธีระภัทร. 2021. “การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ”. มมร วิชาการล้านนา 10 (1):95-104. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/245709.