ทับแอน นัฐปภัสร์. 2021. “การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. มมร วิชาการล้านนา 10 (1):88-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246397.